Politica de Confidenţialitate al O.C.N. "Ecofinance Technologies" S.R.L.

August 2022

O.C.N. “Ecofinance Technologies” S.R.L. (denumită în continuare “CreditPrime” și/sau “Ecofinance Technologies”), organizaţia de creditare nebancară, înregistrată la Agenţia Servicii Publice sub nr. 1018600034829, cu sediul în municipiul Chișinău, Republica Moldova, telefon 022-01-00-33, E-mail: [email protected], are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

În scopul desfășurării operaţiunilor de creditare, Ecofinance Technologies va procesa și va stoca datele dvs. personale pe durata relaţiilor contractuale și după terminarea acestor relaţii, pentru o perioadă de 5 ani, pentru a stabili, exercita sau apăra cererile legale ale Ecofinance Tehnologii sau terţe părţi sau, în cazul obligaţiilor legale în acest sens, pentru o perioadă mai lungă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Ce date cu caracter personal prelucrăm?

În scopul desfășurării activităţii de creditare, Ecofinance Technologies va prelucra și stoca, pe toată durata raporturilor contractuale, cât și după încetarea acestor raporturi, pentru o perioada de 5 ani sau, în cazul unor obligaţii legale în acest sens pe o durata mai lunga în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, datele dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv prenume, nume, numele anterior, adresa de domiciliu și de reședinţa, data nașterii, locul nașterii, codul personal, cetăţenia, profesia, locul de muncă, situaţia familială, economică și financiară, alte date de contact (adrese, numere de telefon, adrese electronice și numărul de telefon mobil), date privind angajamentele financiare și sursele dumneavoastră de venit, date necesare pentru stabilirea credibilităţii dumneavoastră, a posibilităţii de achitare a creditelor, a capacităţii de plată, a comportamentului de plată, a proprietăţilor pe care le aveţi, precum și situaţia litigiilor în care sunteţi implicat, informaţii privind îndeplinirea sau neîndeplinirea angajamentelor faţă de Ecofinance Technologies, informaţii referitoare la inadvertenţele constatate în documentele/declaraţiile prezentate către Ecofinance Technologies, obţinute în baza formularelor, declaraţiilor și documentelor de orice fel depuse, redactate sau completate de către utilizatori/clienţi, dar și din surse externe, fie acestea publice sau de la persoane de contact comunicate (angajator, soţ/soţie, persoana de contact etc).

Ecofinance Technologies ar putea utiliza pe durata și în scopurile stipulate în prezenta Politica de confidenţialitate, datele dumneavoastră personale furnizate în reţele de socializare (Facebook, Google+, etc.), cum ar fi, nume, adresă de e-mail, gen, data nașterii, orașul, poza de profil, ID-ul, lista de de prieteni. Aceste date vor fi folosite cu maxima precauţie și respect, în mod rezonabil și în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare și statuate în prezentul document.

În mod automat site-ul www.creditprime.md stochează informaţii de tip cookie. Un “cookie” înregistrează informaţii relevante la navigarea utilizatorilor pe site (pagini vizitate, data și ora de vizitare). Aceste informaţii sunt colectate doar în scopul îmbunătăţirii serviciilor pe care Ecofinance Technologies le oferă clienţilor săi. Fiecare browser acceptă implicit “cookies”. Dacă utilizatorul nu dorește acceptarea Cookie-urilor, acesta poate schimba configuraţia browserului astfel încât să nu accepte Cookie-uri.

Aceste date vor fi în mod colectiv denumite în continuare “date personale”.

Cum colectăm datele dumneavoastră personale

Colectăm datele dumneavoastră personale prin oricare dintre modalităţile prin care dumneavoastră ni le aduceţi la cunoștinţa, fie prin completarea unui formular, vizitarea website-ul nostru sau platformelor noastre media, transmiterea de documente și informaţii, fie prin transmiterea de reclamaţii, sugestii sau comentarii, inclusiv pe platformele noastre media sau la telefon. Colectăm datele dumneavoastră personale și prin intermediul terţilor (ex. Biroul istoriilor de Credit, persoanele de contact, angajatori, portaluri juridice, portal CNPDCP sau alte surse publice de informaţii etc), dar și direct de pe platformele media, prin intermediul profilelor publice pe care le-aţi deschis. Prin acceptarea expresă a prezentei Politici de confidenţialitate, vă exprimaţi acordul pentru ca Ecofinance Technologies să colecteze și să prelucreze datele dumneavoastră prin toate canalele mai sus menţionate.

Principiile Prelucrării

În oricare dintre modalităţi sunt colectate datele dumneavoastră personale, Ecofinance Technologies va asigura ca acestea vor fi prelucrate și utilizate urmând cu stricteţe și asigurând respectarea, inclusiv la nivelul companiei prin politici și proceduri interne, a următoarelor principii:

 • datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent faţă de persoana vizată;
 • datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • datele sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • datele sunt exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate;
 • datele sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • datele sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal.

Obiectivele Prelucrării

Scopul principal al prelucrării datelor personale de către Ecofinance Technologies este încheierea și derularea Contractului de Credit, inclusiv și obţinerea rapoartelor de credit, cât și pentru gestionarea relaţiilor cu clienţii, evaluarea bonităţii, credibilităţii și comportamentul de plată a clientului, evitarea fraudelor, spălării banilor și elaborarea rapoartelor interne, în scopuri statistice cât și pentru consolidarea activităţii Ecofinance Technologies cu cea a Grupului, în scopul asigurării colectării/recuperării/cesiunii creanţelor/vânzării afacerii, în scopul oferirii de servicii financiare și de servicii de intermediere în asigurări, după caz.

Datorită specificului relaţiilor contractuale și a încheierii acestora la distanţă, folosim în mod activ datele obţinute din apelurile telefonice pentru a vă trata în mod corespunzător, a asigura un nivel de securitate adecvat raporturilor juridice și a oferi suport imediat clienţilor:

Apelurile pot fi înregistrate în următoarele scopuri:

 • Identificarea clientului, procedură integrantă a mecanismului de cunoaștere a clientului în procesul de semnare a contractului inclusiv la distanţă și pentru prevenirea fraudelor sau a furturilor de identitate;
 • Instruirea personalului și asigurarea calităţii serviciilor prestate;
 • Executarea contractului, inclusiv colectarea creanţelor, prevenirea/depistarea acţiunilor ilegale și soluţionarea litigiilor;

În dependenţă de scopurile pentru care au fost înregistrate, apelurile telefonice vor fi păstrate pe perioada activă a relaţiei de afaceri inclusiv până la executarea integrală a obligaţiilor contractuale precum și pe o perioadă de: 3 luni după terminarea terminarea relaţiilor de afaceri în scopul instruirii personalului și asigurarea calităţii serviciilor prestate; 5 ani după terminarea relaţiilor de afaceri în scopul respectării procedurilor de păstrare a datelor impuse de legislaţia din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor. În cazul în care informaţiile furnizate nu vor fi suficiente pentru identificarea clientului ori acestea vor conţine inadvertenţe, cererea clientului de acordare a creditului poate fi refuzată, în acest caz informaţiile furnizate de către subiectul datelor cu caracter personal, în scopul probării și justificării demersurilor necesare identificării clientului acestea vor fi păstrate pentru o perioadă ce nu va depăși 12 luni din momentul dezvăluirii de către potenţialul client a datelor cu caracter personal.

Terţe persoane – Destinatarii Datelor Personale

Atunci când transferăm datele, ne angajăm să ne asigurăm că destinatarul de date respectă aceleași măsuri de securitate pentru stocarea și prelucrarea datelor personale, pe care le urmam și noi. Astfel, prin agrearea prezentei Politici de Confidenţialitate, Utilizatorul/clientul își exprimă consimţământul explicit și fără echivoc pentru prelucrarea datelor sale personale de către Ecofinance Technologies, în scopuri cum ar fi asigurarea calităţii serviciilor prestate sau executarea obligaţiilor contractuale (colectarea creanţelor), și transferul (inclusiv transmiterea transfrontalieră) acestora către furnizori (prestatori), parteneri, persoane împuternicite, persoane afiliate ai companiei Ecofinance Technologies, terţe părţi, cum ar fi birourile istoriilor de credit, alte asemenea sisteme de evidenţa care centralizează informaţii privitoare la istoricul de credit ori au rol de supraveghere și control, și oricare dintre companiile din același grup cu Ecofinance Technologies, din România, Federaţia Rusă, Letonia, alte ţări din Uniunea Europeană sau din afara acesteia cu respectarea cerinţelor legale privind transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal, acolo unde este cazul.

Destinatarii datelor cu caracter personal sunt de asemenea și contractorii/colaboratorii acestor entităţi mai sus menţionate (ex. avocaţii, consultanţii, contabilii, auditorii, partenerii contractuali, furnizori de servicii și bunuri, agenţiile de colectare a debitelor/recuperare creanţe, societăţile de asigurare și reasigurare, angajatori), pentru furnizarea unor servicii externalizate de către aceștia din urmă sau entităţilor care centralizează informaţii privitoare la istoricul de credit ori au rol de supraveghere și control pentru oricare dintre entităţile menţionate.

La fel, destinatarii pot fi și (i) alte societăţi ce oferă servicii complementare produselor și serviciilor Ecofinance Technologies, alţi colaboratori ai Ecofinance Technologies și ai entităţilor din Grupul Ecofinance Technologies, precum și (ii) alte societăţi din Grup în privinţa cărora v-aţi exprimat acordul sau aţi înaintat o solicitare către Ecofinance Technologies.

Terţe persoane – Împuterniciţii

Ecofinance Technologies, în îndeplinirea obligaţiilor și angajamentelor ce îi revin din contractele încheiate cu clienţii săi, și pentru a asigura prelucrarea eficientă și profesionistă a datelor personale, utilizează terţe persoane, împuterniciţi, cu care a încheiat un contract corespunzător. Acești împuterniciţi sunt obligaţi să respecte cerinţele Ecofinance Technologies pentru siguranţa prelucrării și să ia măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru asigurarea protecţiei datelor personale.

Marketing

În cadrul desfășurării activităţilor de reclamă, marketing și publicitate, Ecofinance Technologies poate prelucra și stoca, pe toată durata de păstrarea a datelor conform prezentei Politici de confidenţialitate, datele personale obţinute în baza formularelor, declaraţiilor și documentelor de orice fel depuse, redactate sau completate, pentru a vă contacta cu scopul de a-și promova propriile servicii și produse.

În acest context, persoanele vizate au dreptul să refuze de îndată sau să solicite ulterior exprimării consimţământului pentru primirea de informări cu caracter de marketing, fără nici o justificare, în mod gratuit, în scris, prin email la [email protected] sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ca datele lor personale, să nu fie prelucrate de către Ecofinance Technologies, în scop de reclamă, marketing și publicitate și/sau desfășurării activităţii financiare sau să nu fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

Existenţa unui proces decizional automatizat, incluzând crearea de profiluri

Pentru a vă da posibilitatea de a avea acces rapid la decizia Ecofinance Technologies cu privire la modalitatea de soluţionare a cererii dumneavoastră de credit, acesta utilizează un sistem de decizii bazat exclusiv pe prelucrare automată de date, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Astfel, prin agrearea prezentei Politici de Confidenţialitate, înţelegeţi și sunteţi de acord cu o astfel de prelucrare de date și proces decizional în soluţionarea cererii dumneavoastră de credit înaintată către Ecofinance Technologies.

Drepturile Utilizatorului/Clientului

Utilizatorii/Clienţii au următoarele drepturi:

 • dreptul dvs. de a fi informat cu privire la identitatea și datele de contact ale Ecofinance Technologies și ale responsabilului cu protecţia datelor, scopurile în care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevazute de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal și condiţiile în care pot fi exercitate.
 • dreptul de a solicita Ecofinance Technologies, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră, accesul la acestea, printr-o solicitare, gratuită și în scris, fie la adresa noastră de corespondenţă mai sus, fie prin email la [email protected]
 • dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor personale sau restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării. În acest context, va rugăm să aveţi în vedere faptul că este posibil să respingem solicitările dumneavoastră în acest sens, în cazul în care acestea încalcă obligaţia de confidenţialitatea a altora, împiedica sau în mod nerezonabil și neproporţional îngreunează derularea contractului de credit pe care l-am încheiat cu dumneavoastră, dacă solicitările sunt nerezonabile sau repetitive sau ar necesită eforturi disproporţionate. De asemenea, este posibil să fim obligaţi, în baza anumitor obligaţii legale, să ștergem imediat datele dvs. personale. Aceste obligaţii derivă din legile împotriva spălării banilor, legile contabile și fiscale și legile privind drepturile consumatorilor.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare; În acest context, aveţi dreptul de a ne înainta o solicitare scrisă pe adresa municipiul Chișinău, str. Pușkin 26B sau pe adresa de email [email protected] în care să obţineţi intervenţie umană din partea Ecofinance Technologies în soluţionarea cererii dumneavoastră de credit, aveţti de asemenea dreptul de a va exprima punctul de vedere și de a contesta decizia primită din partea Ecofinance Technologies în urma procesului decizional mai sus menţionat.
 • dreptul de a va adresa cu o plângere autorităţii de supraveghere în materia protecţiei datelor cu caracter personal și dreptul de a va adresa justiţiei.

Lege aplicabilă. Revizuirea Politicii de confidentialitate

Aceasta Politica de confidentialitate este guvernata de prevederile Legii nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. Dacă vreuna din clauzele prezentate mai sus este considerată ilegală, nulă sau în contradicţie cu cadrul legislativ, atunci aceasta va fi revizuită separat, astfel încât să nu afecteze validitatea și aplicabilitatea celorlalte clauze.

Ecofinance Technologies poate revizui în orice moment această Politică de confidenţialitate fără a anunţa în prealabil, operând modificările direct pe acest site web.

Pentru orice informaţii despre prezenta Politică de confidenţialitate ne puteţi scrie la adresa de email [email protected] sau la adresa de corespondenţă a Ecofinance Technologies mai sus menţionată.

Aplică acum și primești banii în cel mai scurt timp posibil

Aprobăm cererea în maxim 2 minute.

E frumos să sharuiești cu prietenii